Odvolání doby zvýšeného nebezpečí požárů

Platnost: 
Pátek, 11. Srpen 2023

HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
 
IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 x2pbqzq posta [at] jmk.cz www.jmk.cz
Č. j.: JMK 121067/2023 Sp. zn.: S - JMK 105613/2023 Brno


R O Z H O D N U T Í
hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2023 ze dne 11. srpna 2023
o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Podle ust. čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví
podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru odvolávám pro celé
území Jihomoravského kraje
D O B U Z V Ý Š E N É H O N E B E Z P E Č Í V Z N I K U P O Ž Á R U
vyhlášenou Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2023 ze dne 11. července 2023.
Čl. 2
Vymezené území
Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru odvolávám pro celé území Jihomoravského kraje.
Čl. 2
Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti ve 12,00 hodin dne 11. srpna 2023.
Čl. 3
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, přípustné odvolání.
V Brně dne 11. srpna 2023
Mgr. Jan Grolich
v z. Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana
Počet listů rozhodnutí: 1